ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2016, Nr (9), Dziedzictwo kulturowe


Wprowadzenie

Ewa Klekot, Dziedzictwo i jego antropologia

Studia i Rozprawy

Lauryjane Smith, „Zwierciadło dziedzictwa”: narcystyczna iluzja czy zwielokrotnione odbicie?
Julia Włodarczyk, Korzyści i zagrożenia wynikające z inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Dorota Majkowska-Szajer, Wesele – którędy do domu?
Maria Małanicz-Przybylska, O wieloznaczności dziedzictwa muzycznego Podhala
Katarzyna Puzon, „To morze jest moje”. Dziedzictwo miejskie w Bejrucie
Alicja Mroczkowska, Ochrona cmentarza żydowskiego w Sobieniach-Jeziory w kontekście działań instytucjonalnych i praktyk społecznych
Magdalena Sacha, Fantomowe dziedzictwo? Różnice w muzealnej prezentacji dziedzictwa niemieckiego Wschodu oraz polskich Kresów – próba diagnozy
Hubert Czachowski, O zapętleniu. Relacja muzeum – dziedzictwo kulturowe
Jagna Jaworowska, Historia ludzi, historia rzeczy – humanizacja przedmiotów a praktykowanie dziedzictwa. Przykład Tykocina na Podlasiu
Krzysztof Gajewski, Z poetyki listu chłopskiego do władzy. Od stalinizmu do małej stabilizacji
Maren Röger, Lu Seegers, Ojcowie, których zabrakło. Doświadczenia i wspomnienia polskich sierot wojennych i polsko-niemieckich „Children Born of War”
Jennifer Ramme, Symbolic mothering. Genealogical narratives as a peripheralization practice

Przedruki i Archiwalia

Krzysztof Kowalski, Dziedzictwo: produkt – symulakrum – konsumpcja
Ewa Klekot, Zabytki dziedzictwa narodowego a problem stosunku do przeszłości

Recenzje i Omówienia

Michał Rydlewski, Źródła sztuki w perspektywie konstruktywizmu społecznego
Wojciech Piasek, Antropologia „walczącego środka”. Uwagi na marginesie lektury: Clifford Geertz’s Interpretative Anthropology. Between text, experience and theory
Rafał Rutkowski, Bruce Lincoln, Between History and Myth: Stories of Harald Fairhair and the Founding of the State

Kronika Naukowa

Jacek Kowalewski, Antropologia kulturowa i archeologia: etnoarcheologia w Toruniu
Kamila Radecka-Mikulicz, Zuzanna Żubka-Chmielewska, Antropologia historyczna w Instytucie Historii PAN w Warszawie