Dla autorów

Licencją dla publikacji w czasopiśmie Rocznik Antropologii Historii  jest CC BY-NC-ND 3.0 (poza wyjątkami, o których zdecydowano inaczej). Oznacza ona, iż dozwolony jest wszelki niekomercyjny użytek i rozpowszechnianie w dowolnym medium, pod warunkiem że zostanie umieszczona informacja o autorze i o czasopiśmie, a do rozpowszechnianych kopii nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Prawa do tekstów pozostają przy autorach.

 

AUTOROM UDOSTĘPNIA SIĘ TRZY DZIAŁY TEMATYCZNE

   STUDIA I ROZPRAWY - przeznaczone dla tekstów badawczych i problemowych.

   POLEMIKI I DYSKUSJE - przeznaczone dla prezentacji spornych stanowisk oraz krytycznych analiz publikacji naukowych (w tym artykułów recenzyjnych).

   ŻYCIE NAUKOWE - przeznaczone dla omówień zdarzeń naukowych, konferencji, projektów badawczych, obituariów itp.

 

 ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU   [pdf]

1. Tekst należy przesłać na adres Redakcji (rah@rah.pth.net.pl) w wersji elektronicznej, w formacie .doc, .docx, .rtf.

2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 30 stron A4 (max. 60 000 znaków ze spacjami), zaś tekstu przeznaczonego do działu Życie naukowe - 5 stron A4

(max. 13 000 znaków ze spacjami).

3. Do przesłanego tekstu należy dołączyć obowiązkowo, w języku polskim i angielskim:

            a) abstrakt (max. 1500 znaków ze spacjami) udzielający odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: cze­go dokonano, jak dokonano i co zostało odkryte;

            b) zestaw słów kluczowych;

            c) notę biograficzną zawierającą informację o wykształceniu, afiliacji, stanowisku, publicznym adresie e-mail oraz numerze ORCID autora.

4. Maszynopis musi być sformatowany: wyjustowany, strony numerowane, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie - rozmiar 10, standardowe odstępy między znakami, marginesy 2,5 cm, odstęp między wierszami 1.5, wcięcie akapitów 1,25 cm.

5. Aparat naukowy musi być zgodny z zaleceniami American Anthropological Association AAA Style Guide.

 

APARAT NAUKOWY - WSKAZÓWKI PODSTAWOWE

Cytowanie w tekście

Bibliografia

Poniżej przedstawiamy przykłady ilustrujące zapis bibliograficzny różnych typów źródeł.

Książki 

      Asad, Talal. 2003. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press.

      Bender, Courtney, i Pamela E. Klassen. 2010. After Pluralism: Reimagining Religious Engagement. New York: Columbia University Press.

      Bielo, James S. 2016. „Creationist History-Making: Producing a Heterodox Past.” W Lost City, Found Pyramid: Understanding Alternative Archaeologies and Pseudoscientific Practices, red. J. J. Card i D. S. Anderson, 81-101. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

      Comaroff, Jean. 1996. „The Empire’s Old Clothes: Fashioning the Colonial Subject.” W Cross-Cultural Consumption: Global Markets, Local Realities, red. D. Howes, 19–38. London: Routledge.

Rozdział w pracy wielotomowej

      Foucault, Michel. 2000. „Lives of Infamous Men.” W Power, red. James Faubion, przeł. Robert Hurley, 157–77. T. 3 z The Essential Works of Foucault, 1954–1984, red. Paul Rabinow. New York: New Press. Pierwodruk 1977.

Redakcja książki

      Stoler, Ann, red. 2013. Imperial Debris: On Ruins and Ruination. Durham, NC: Duke University Press.

Przekłady

      Mauss, Marcel. 2016. The Gift. Red. i przeł. Jane I. Guyer. Chicago: Hau Books. Pierwodruk 1925.

Artykuły

      Bessire, Lucas, i David Bond. 2014. „Ontological Anthropology and the Deferral of Critique.” American Ethnologist 41 (3): 440–56.

      Bialecki, Jon. 2016. „Apostolic Networks in the Third Wave of the Spirit: John Wimber and the Vineyard.” Pneuma 38 (1-2): 23–32.

      Yates-Doerr, Emily. 2015. „Does Meat Come from Animals? A Multispecies Approach to Classification and Belonging in Highland Guatemala.” American Ethnologist 42 (2): 309–23. doi:10.1111/amet.12132.

Źródła online

      Daser, Deniz. 2014. „AE Interviews Catherine Lutz (Brown University).” Strona internetowa  American Ethnologist. Dostęp [dzień, miesiąc, rok]. http://americanethnologist.org/2014/ae-interviews-catherine-lutz-brown-university.

Źródła multimedialne

      Lemelson, Robert, dir. 2009. 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy. Los Angeles: Elemental Productions. DVD.

Autor i współatorzy

      Meyer, Birgit. 2010. „Aesthetics of Persuasion: Global Christianity and Pentecostalism's Sensational Forms.” South Atlantic Quarterly 109 (4): 741-63.

      Meyer, Birgit, i Annelies Moors. 2006. Religion, Media, and the Public Sphere. Bloomington: Indiana University Press.

Odwołania do dzieł tego samego autora

      Stout, Noelle. 2014. „Bootlegged: Unauthorized Circulation and the Dilemmas of Collaboration in the Digital Age.” Visual Anthropology Review 30 (2): 177–87.

      Stout, Noelle. 2015a. „Generating Home.” Cultural Anthropology Online. Dostęp [dzień, miesiąc, rok]. http://culanth.org/fieldsights/655-generating-home.

      Stout, Noelle. 2015b. „When a Yuma Meets Mama: Commodified Kin and the Affective Economies of Queer Tourism in Cuba.” Anthropological Quarterly 8 (33): 663–90.

 

Dodatkowe przykłady i informacje dostępne są w rozdziale 15 Chicago Manual of Style, 16th edition, lub pod linkiem Chicago-Style Citation Quick Guide.