System recenzyjny

Redakcja Rocznika Antropologii Historii zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych tekstów przed uruchomieniem procedury recenzyjnej.

 Formularz recenzyjny artykułu naukowego [rtf]

 

SYSTEM RECENZYJNY

  a) każdy artykuł recenzowany jest anonimowo (tzw. „double-blind review proces”) przez dwóch recenzentów zewnętrznych;

  b) recenzent nie jest autorem tekstu w numerze na potrzeby, którego przygotowuje recenzję;

  c) w przypadku tekstów powstałych w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy;

  d) recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;

  e) warunkiem publikacji tekstu, który uzyskał warunkową akceptację recenzenta jest uwzględnienie przez autora sugerowanych poprawek;

  f) w sytuacjach spornych artykuł może być recenzowany przez więcej niż dwóch recenzentów;

  g) formularz recenzyjny podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma;

  h) nazwiska recenzentów nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

ZAPORA "GHOSTWRITING"

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, „honorary authorship” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji, z „guest authorship”, „honorary authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) redakcja zobowiązuje autora(ów) publikacji do:

   a) ujawnienia wkładu merytorycznego wszystkich osób w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji;

   b) podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

„Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).