Wybierz język: PL ico EN ico

Aktualny numer aktualny numer Rocznika Antropologii Historii

W następnym numerze

Strona Główna
Rocznik Antropologii Historii budować ma trwałą przestrzeń rozwoju współpracy między historiografią a antropologią kulturową oraz odpowiadającymi im metodologiami w zakresie wielopłaszczyznowych badań nad przeszłością i funkcjonowaniem jej obrazów w ludzkich kulturach. Łamy naszego czasopisma są jednak również otwarte dla przedstawicieli innych dyscyplin humanistyki, zwłaszcza literaturoznawstwa, religioznawstwa, filozofii czy socjologii, które podejmują się badań nad przeszłością i jej przedstawieniami w kluczu kulturowym.

W nauce światowej powiązania historii i antropologii kulturowej, w zależności od przyjętych, lokalnych tradycji klasyfikacyjnych, otrzymywały różne nazwy. Stąd mówi się dziś o historii kulturowej, historii antropologicznej, mikrohistorii, antropologii historycznej, etnografii historycznej, etnohistorii itd. Rocznik Antropologii Historii nawiązywać chce swym profilem do wszystkich tych tradycji, poszukując przy tym własnej, oryginalnej tożsamości badawczej. Ma to być osiągnięte poprzez dwutorową linię tematyczną pisma –  nastawioną z jednej strony na promocję praktyki interpretacyjnej badaczy przeszłości, z drugiej zaś metarefleksję i studia szczegółowe nad miejscem i rolą historii oraz szeroko pojętej wiedzy o przeszłości we współczesnej kulturze.

Przyjęty przez nas w tytule pisma termin „antropologia historii” niesie w sobie równoprawne otwarcie na historyków, metodologów historii, historyków historiografii, literaturoznawców i antropologów kulturowych zarazem. W języku polskim gra on bowiem na dwuznaczności terminu „historia” rozumianej raz jako res gestae, raz jako historia  rerum gestarum. Dla antropologów kulturowych i metodologów historii ważniejszy jest na ogół drugi człon pola semantycznego tego słowa, dla historyków najczęściej ostatecznie pierwszy. Mieszczą się więc tu różne opcje i strategie rozpoznania historii – rozpoznania przedmiotowe oraz czynione z poziomu metajęzykowego. Termin „antropologia historii”, łamiąc przyjmowaną dotychczas nomenklaturę, daje również, naszym zdaniem, świeży, otwierający oddech dla tradycyjnej już w wielu wspólnotach badawczych „antropologii historycznej”. Jest to sygnał, że otwarci jesteśmy na zmianę – nie zaś wyłącznie na konserwację ogarniętych już pól pojęciowych i przedmiotowych.

Find us on Facebook
Śledź nas na Facebooku

Patroni:

Polskie Towarzystwo Historyczne - Logo

Bazy indeksujące czasopismo:

Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych - Logo

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities - Logo