ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Jolanta Ługowska
Być „niepowołanym odbiorcą”…

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: kultura ludowa, tradycja, sacrum, miejsca święte, księgi intencyjne, vota i gesty wotywne, listy do Pana Boga, religijność ludowa

Abstrakt:
W kręgu naukowych zainteresowań Piotra Kowalskiego – literaturoznawcy, folklorysty i badacza kultury – znalazły się zjawiska i konkretne zdarzenia, narzucające niejako badaczowi status „niepowołanego” czy przynajmniej „niespecyficznego” odbiorcy. Wielowątkowa, erudycyjna rozprawa Prośba do Pana Boga. Rzecz o gestach wotywnych ma więc swój początek w dyskretnej obserwacji przez uczonego swoistego rytuału wpisywania przez wiernych do księgi wyłożonej przez ołtarzem Matki Boskiej Opolskiej próśb i intencji o charakterze prywatnym, często intymnym. Podjęta przez autora próba zarysowania genezy zjawiska, jego kulturowych funkcji oraz dawnych i współczesnych kontekstów stanowi ilustrację pewnego typu naukowego wywodu, którego logika wiedzie od konstatacji „dziwności” czy „peryferyjności” analizowanego zdarzenia czy zachowania (wraz z towarzyszącymi im tekstami) do umieszczenia ich w głównym nurcie kultury. Dokonuje się to dzięki odsłonięciu realizowanych w pojedynczych aktach komunikacyjnych, zwykle niejawnych wzorców i zachowań, które pozostają w związku z uniwersalnymi potrzebami człowieka. Swoisty dystans poznawczy towarzyszący wszelkim poczynaniom naukowym, a więc także w zakresie badań nad kulturą, ulec więc może, w wyniku zastosowania procedur wyjaśniających oraz usytuowania badanych zjawisk na osi czasu, znacznemu ograniczeniu, nigdy jednak całkowitej likwidacji: uczony, co wielokrotnie podkreśla Kowalski, zawsze istnieje zatem „obok” przedmiotu badania, często przy tym bywając „niepowołanym odbiorcą”. Ważne wydaje się przy tym, że ów dystans wiąże się ściśle z typowym dla humanisty zaciekawieniem bogatym i zróżnicowanym ludzkim światem znaczeń i wartości, w którym nic nie jest oczywiste.

Informacje o autorze:
JOLANTA ŁUGOWSKA – filolog, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. E-mail: jola.lugowska[at]op.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót