ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Jakub Gałęziowski
When a Historian Meets Vulnerability. Methodological and Ethical Aspects of Research on Sensitive Topics and with People Affected by Difficult Experiences

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: rannliwość (wrażliwość/ podatność na zranienia) badacza, grupy ranliwe (zmarginalizowane, podatne na wykluczenie), historia mówiona, badania historyczne, refleksyjność w badaniach, etyka w badaniach, etyczny badacz, realizm krytyczny

Abstrakt:
Historycy oraz praktycy oral history często pracują z ludźmi szczególnie podatnymi na zranienie (vulnerable populations). Mają do czynienia z osobami, które doświadczyły zarówno klęsk żywiołowych, jak i katastrof spowodowanych przez człowieka: ubóstwa, wojny, przemocy. Wśród nich mogą to być również jednostki czy społeczności dyskryminowane, a także te, które z różnych powodów mają ograniczone możliwości obrony swoich praw i wymagają ochrony. Dzieci urodzone z powodu wojny (children born of war, CBOW), czyli osoby, których jedno z rodziców, zwykle matka, było członkiem najechanej (okupowanej) społeczności lokalnej, a drugie, zwykle ojciec, było jednym z najeźdźców, okupantów, zostały zakwalifikowane jako vulnerable. Taka kwalifikacja stanowiła punkt wyjścia do rozważań nad pojęciem vulnerability, słowa, które nie ma w j. polskim adekwatnego odpowiednika (w tekście zaproponowano termin zaczerpnięty z poezji), nie tylko w odniesieniu do badanej grupy, ale także w kontekście wrażliwości i ranliwości badacza. Taka dyspozycja jest jednak raczej ignorowana w środowisku akademickim, zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych. Badacze niechętnie mówią o swoich emocjach (szczególnie trudnych) związanych z prowadzonymi badaniami. Artykuł omawia strategie radzenia sobie z tzw. wtórną traumatyzacją zarówno w kontekście historii mówionej, jak i analizy źródeł pisanych, a także postuluje włączenie tematów dotyczących emocji i uczuć do programów nauczania akademickiego, jako niezbędnego element etycznego podejścia do badań.

Informacje o autorze:
JAKUB GAŁĘZIOWSKI – doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, Katedra Historii Kultury, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce. E-mail: jakub.galeziowski@gmail.com. ORCID 0000-0003-1595-4598.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót