ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Agata Klimek
„Dobrze jest, gdy poglądy małżonków są zbieżne”. Konflikt małżeński w Polsce lat sześćdziesiątych XX wieku w świetle ego-dokumentów

Słowa kluczowe: konflikt, małżeństwo, rodzina, równouprawnienie, PRL, konkurs autobiograficzny, wypowiedź autobiograficzna

Abstrakt:
Artykuł dotyczy zagadnienia konfliktu małżeńskiego w pierwszych dekadach Polski Ludowej. Usytuowuje problem w szerszym kontekście wyraźnych i długofalowych przemian, jakie nastąpiły na przestrzeni XX wieku w obrębie instytucji rodziny, a także małżeństwa. Źródłem stanowiącym podstawę do analizy są ego-dokumenty, będące pokłosiem konkursów autobiograficznych, rozpisanych w Polsce w latach sześćdziesiątych. W artykule zostały wskazane zasadnicze źródła konfliktów małżeńskich, wymieniane przez autorów wypowiedzi konkursowych. Tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, które ze wskazanych źródeł konfliktów, i w jakim stopniu, wynikały zespecyfiki epoki, oraz, czy postępujące transformacje w obrębie instytucji rodziny i małżeństwa były odczuwalne w życiu codziennym zwykłych obywateli powojennej Polski.

Informacje o autorze:
AGATA KLIMEK – historyk, pracownik Muzeum Krakowa. E-mail: agataz.klimek@gmail.com. ORCID 0000-0002-0847-2454.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót