ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Robert Kasperski
Model trójdzielny Dumézila, problem legitymizacji sukcesji oraz Getica Jordanesa

Słowa kluczowe: Georges Dumézil, model trójdzielny, Amalowie, tradycja dynastyczna, sukcesja dynastyczna, władza zwierzchnia, ludy indoeuropejskie, komparatystyka

Abstrakt:
Niniejszy szkic ma na celu zweryfikowanie, czy teza Georgesa Dumézila o tym, że kandydat do tronu powinien cechować się cnotami, które odzwierciedlają trzy komponenty modelu trójdzielnego (władza zwierzchnia, wojowniczość, piękno fizyczne), znajduje potwierdzenie w tradycji dynastycznej gockiego rodu królewskiego Amalów. Materiał gocki, jak dotąd, rzadko był obiektem badań zwolenników Dumézila, stąd też zasadne wydaje się, aby włączyć go do badań porównawczych. Zaprezentowane tutaj rozważania dowodzą, że faktycznie próba legitymizacji sukcesji dynastycznej amalskiego księcia Eutaryka Cilligi opiera się na zademonstrowaniu, iż był on jednocześnie mądry, dzielny i piękny.

Informacje o autorze:
ROBERT KASPERSKI - historyk, adiunkt w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. E-mail: robertkasperski@gmail.com. ORCID 0000-0002-5693-0966.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót